Mattrygghet ISO 22000 med SIMPLI

Matsikkerhet styringssystem ISO 22000 SIMPLIAlle virksomheter som håndterer mat har krav om å ha styring på farene relatert til dette i sin bedrift. Det er også et viktig at virksomheten har en god forankring for arbeidet med dette – sikret gjennom et system tilgjengelig for alle ansatte.

Vi i SIMPLI tenker fortsatt at ett system er bedre enn flere. Derfor inkluderer vårt system nå funksjonalitet hvor du også kan styre virksomhetens arbeid med ISO 22000 mattrygghet – sammen med dine andre ledelsesbehov.

Trygg matproduksjon med HACCP

De fleste virksomheter som jobber med matproduksjon tar mulige helsefarer meget alvorlig. ISO 22000 hjelper til med en ekstra sjekk for svake punkter i produksjonslinjen.

En viktig del av standarden innen mattrygghet er HACCP. HACCP kan sammenlignes med en tradisjonell risikoanalyse, men har en litt annen tilnærming til hva som skal risikovurderes.

Hvordan løser SIMPLI dette?

I SIMPLI har vi nå lagt til funksjoner for at dere kan jobbe etter ISO 22000. Systemet hjelper dere gjennom HACCP-kontrollspørsmål for å definere om det er styringstiltak av type CCP eller OPRP som må til for å redusere deres definerte matfarer.

Når type styringstiltak er definert, jobber du videre med å lage tiltak for å finne, implementere, og verifisere relevante CCP/OPRP per matsikkerhetsfare.

Rådgiver innen matsikkerhet

I tillegg til system kan vi tilby rådgivere som kan hjelpe dere frem til et system som ivaretar alle krav fra ISO 22000 og at dere gjennomfører HACCP på riktig måte. Rådgiverne våre har god oversikt over både systemets muligheter og standardene vi leverer på, slik at vi i samarbeid med dere kommer frem til den beste måten å bruke systemet på.

Vi ønsker at våre kunder skal ha et levende ledelsessystem. Vår arbeidsmetodikk sikrer at det er deres virksomhet som gjenspeiles i deres system samtidig som dere får en grundig opplæring i systemet.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss i dag!

Hva er HACCP?

HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Point – og er en etablert metode for risikoanalyse innen matsikkerhet. HACCP gir dere en oversikt over hvilke farer det er spesielt viktig at dere har kontroll på.

Gangen i HACCP:

1. Identifisere mulige farer

2. Gjennomføre fareanalyse for å avgjøre om hvilken type styringstiltak som er nødvendig

a. CCP – kritisk styringspunkt (kritisk grense) b. OPRP – operativ grunnforutsetning (handlingskriterier)

3. Identifisere steder hvor styring er nødvendig – kritiske kontrollpunkter

4. Fastsette akseptable grenser for hvert enkelt punkt

5. Gjennomføre overvåking for kontroll av punktene

6. Foreta korrigerende tiltak hvis punktet overstiger akseptabel grense

7. Evaluering og verifisering av matvaretryggheten, sjekk at punkt 1-6 fungerer effektivt

8. Dokumentasjon og loggføring som viser at punktene 1-7 er oppfylt