Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring har blitt kvalitetsledelse.Prosess_-Manage

I forbindelse med nye ISO9001:2015-versjonen som kom i september 2015, ble den norske oversettelsen av quality management system endret fra kvalitetsstyring til kvalitetsledelse. Dette blant annet for å hensynta at standarden stiller betydelig strengere krav til ledelsens engasjement og deltakelse i kvalitetssystemet.

Styring med hensyn til kvalitet er normalt et fundamentalt behov i enhver virksomhet. Svært mange har iverksatt ordninger for kvalitetskontroll eller elementer av kvalitetsstyring. Dersom man skal påberope seg et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO9001, er det nødvendig å implementere alle de påkrevde funksjonene i et slik system.

Et styringssystem, eller ledelsessystem, for kvalitet følger disse grunnleggende stegene:

 

Prinsippskisse ledelsessystem1. Å forstå sin kontekst

I et ledelsessystem for kvalitet er den primære interessenten kunden.

I henhold til ISO9001:2015 må man kartlegge og forstå sin kontekst. Dette er et nytt begrep som innføres og som utvider hvordan man skal jobbe i forhold til sine interessenter.

For å forstå sin interne og eksterne kontekst, kreves det at man har identifisert flere interessenter enn bare kunden, og har denne analysen med seg videre inn i kartlegging av virksomhetens risiko- og krav-bilde.

2. Krav om prosessorientering

ProsesskartDet har lenge vært krav til prosesstankegang i et ISO-basert kvalitetssystem. Dette kravet styrkes i nye 9001:2015. Hensikten med prosessorientert styringsystem er blan annet bedre flyt og samhandling gjennom virksomheten, tydeligere forståelse og krav til ryddighet i overlevering mellom steg i prosessen og å gi en fleksibilitet utover de skottene som noen ganger kan eksistere mellom avdelinger eller funksjoner i en klassisk organisasjonsstruktur.

 

SIMPLI kan bistå fram til sertifisertbart system

Å innføre eller opprettholde kvalitetsstyring krever ikke bare et godt implementert system, men også motiverte medarbeidere. Vi i SIMPLI har lang erfaring med å bygge opp gode og effektive kvalitetssystemer som møter alle kravene i ISO 9001 og som gir en enklere arbeidshverdag for ansatte.

Gjennom vår coachingpakke hjelper vi din virksomhet fram til system som kan sertifiseres på ISO 9001– gjerne kombinert med ISO14001 og OHSAS 18001. Vårt verktøy SIMPLI Manage sørger for at et eventuelt tungrodd kvalitetssystem kommer på rett kjøl. Vi fokuserer på å gjøre systemet enklest mulig og relevant for den enkelte medarbeider.

Sist men ikke minst legger vi vekt på motivasjon og å jobbe med selve organisasjonen slik at systemet blir en del av den enkelte ansattes hverdag. Først da blir systemet effektivt og gjør hverdagen bedre og lettere enn før.