Internrevisjon

En internrevisjon er en grundig intern gjennomgang av en del av virksomhetens systemer for se om det fungerer som det skal. Ren formelt så er det en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å framskaffe revisjonsbevis og bedømme dette objektivt.

Hensikten med en internrevisjon er å bestemme i hvilken grad kriteriene for revisjon er oppfylt. Dette er et godt redskap for å finne ut hvor bedriften står i forhold til de kravene som gjelder og danner et viktig grunnlag for forbedringer.

NS-EN ISO 19011:2011 gir retningslinjer for revisjon av styringssystemer. I SIMPLI har vi utviklet våre systemers funksjoner i tråd med denne standarden i tillegg til at vi bruker den i vår rådgivning.
Revisjonstyper

Ulike typer revisjoner

Det finnes ulike typer revisjoner. Internrevisjon er oftest en revisjon i kategorien virksomhets-revisjon som kontrollerer som ledelsessystemet deres stemmer over ens med virkeligheten i virksomheten – og motsatt.

Det som ikke stemmer noteres og må rettes. Her er det viktig å ha en revisjonsplan – altså en plan for hvilke internrevisjoner som skal gjennomføres og når. Slik sikrer man at systemet holdes levende, avdekker svakheter og styrker og at det opprettholdes ihht. kravene.

Hvem leder revisjonen?

Revisjonsleder, eller hovedrevisor, har ansvar for å planlegge revisjonen og velge medrevisorer ved behov. Vedkommende skal også lede revisjonen og gjennomgå tilgjengelig dokumentasjon på forhånd og til slutt utarbeide revisjonsrapporten. Forarbeidet – altså dokumentgranskingen er særdeles viktig da det vil gi indikasjoner på områder som bør sjekkes ekstra nøye.
Hvordan gjennomføre internrevisjon
Når man man skal legge opp en revisjon anbefaler vi en progresjon slik illustrasjonen viser.

  1. Man planlegger og lager en revisjonsplan.
  2. Selve gjennomføringen starter med et åpningsmøte der alle berørte parter inviteres.
  3. Her begynner intervjufase der forhåndsspurte personer kalles inn. En og en svarer på hvordan avgrensede områder av virksomheten fungerer i praksis. På denne måten avdekker man ut om de ansatte faktisk vet hvordan ting skal være.
   Det kan også være en god idé å ta en runde i bedriften og spørre diverse personer der og da aktuelle spørsmål.
  4. Etter intervjurunden setter revisjonsleder seg ned og oppsummerer sine notater i en revisjonsrapport. Denne inneholder observasjoner som oftest er de områdene man må rette på.
  5. Til slutt kalles alle som var i åpningsmøte inn til avslutningsmøte og får en presentasjon av funnene og observasjonene i revisjonsrapporten.

Etter møtet skal det som er påpekt som nødvendige endringer saksbehandles og rettes opp. En ekstern revisjon er ofte ganske lik, bare at det da er en ekstern person som er revisjonsleder.

Hva gjennomgås i en internrevisjon?

Typiske mål for en internrevisjon kan være:

 • Policy
 • Organisering
 • Prosesser, prosessbeskrivelse og effektivitet
 • Lover og krav
 • Mål og handlingsplaner
 • Ekstern og intern kommunikasjon
 • Måling og oppfølging
 • Dokumenthåndtering
 • Ledelsens gjennomgang

Trenger din virksomhet bistand med internrevisjonen?

SIMPLI kjører i sin Coachinpakke eget kurs i planlegging og gjennomføring av internrevisjon. SIMPLI Manage har også alle funksjoner som trengs for å planlegge, gjennomføre og saksbehandle alle funn i alle typer revisjoner.